10 - Yleiset tilausehdot

1. Sopimuksen syntyminen

10 Sports Marketing Hub (jäljempänä 10.fi) markkinoi ja myy suunnittelemiaan urheilukumppanuuksia ja muita palveluita yritysasiakkaille ja pienyrittäjille, jotka ostavat niitä pääasiassa elinkeinotoimintaansa varten (jäljempänä ”Kumppani”). 

Kumppanuus (jäljempänä ”Sopimus”) syntyy 10.fin ja Kumppanin välille sen sisältöisenä, kuin 10.fin ja Kumppanin välillä on tilausta tehtäessä suullisesti tai kirjallisesti sovittu. Lisäksi nämä Yleiset tilausehdot sekä 10.fin mahdollisesti antamat palveluita koskevat ohjeet tulevat aina 10.fin ja Kumppanin välisen Sopimuksen osaksi.  

10.fi antaa tai lähettää Kumppanille kirjallisen tilausvahvistuksen tai sopimuksen, jonka liitteenä nämä Yleiset tilausehdot ovat. Sopimuksen syntyminen ei edellytä tilausvahvistuksen allekirjoittamista eikä palauttamista. Kumppanin velvollisuutena on tarkistaa, että tilausvahvistus vastaa sisällöltään Kumppanin tilausta.

2. Verkkotilaukset

Verkkotilauksia voi tehdä vain hyväksymällä verkkopalvelussa nämä Yleiset tilausehdot, joita sovelletaan myös verkkopalvelun välityksellä tehtyyn kauppaan 10.fin ja Kumppanin välillä.

10.fillä on oikeus lopettaa verkkotilauspalvelun ylläpitäminen sekä muuttaa, lisätä tai poistaa sen valikoima osittain tai kokonaan. 10.fi ei myöskään vastaa verkkotilauksen käyttöön liittyvistä vahingoista eikä takaa verkkotilauksen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa ja palvelussa saattaa esiintyä katkoja esim. laitteiston huolto- tai ylläpitotoimenpiteiden vuoksi.

Verkkopalvelun sisältö mukaan lukien kuvat, tekstit, tuotetiedot, videot ja tekniikka on 10.fin tekijänoikeuksien ja muiden aineettomien oikeuksien suojaamaa omaisuutta, jonka luvaton käyttö tai kopiointi on kiellettyä. 

Kumppani voi tilata palveluita ilman rekisteröitymistä verkkomaksupalvelussa. Kumppania kehotetaan tarkistamaan

tilauksensa sisältö huolellisesti ennen sen sitovaa vahvistamista. Sopimus tilauksesta syntyy, kun 10.fi on lähettänyt tilausvahvistuksen Kumppanin ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kumppanin velvollisuutena on tarkistaa, että tilausvahvistus vastaa sisällöltään tilausta.

Palveluiden hinnat määräytyvät tilaushetkellä voimassa olevien hintojen mukaisesti, ne ilmoitetaan verkkosivuilla ja hinnastoissa arvonlisäverottomina eivätkä sisällä mahdollisia toimitus- ja käsittelykuluja. Hinta ei sido 10.fitä, mikäli hinta on niin selvästi virheellinen, että Kumppanin voidaan katsoa ymmärtäneen sen olevan virheellinen. Verkkotilauksen maksuvälineinä käyvät yleisimmät luottokortit. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti salatulla maksulomakkeella. 10.fi ei talleta korttitietoja eikä vastaa kolmannen osapuolen tarjoaman maksupalvelun toiminnasta.

3. Kohteet ja vahvistaminen

10.fin sponsoroinnin Kohteiden kanssa sopimat yhteistyöt ovat voimassa toistaiseksi. 

Sponsoroinnin Kohteella on oikeus hyväksyä 10.fin sopimat uudet Kumppanit ja sisällöt.  Tämä Sopimus voidaan vahvistaa, mikäli Kohde ei 14 vuorokauden kuluessa saatuaan tiedon 10.fi:n Kumppanin kanssa solmittavasta tai esimerkiksi verkkopalvelussa jo tilaushetkellä syntyneestä sopimuksesta ole ilmoittanut, että Kohde ei hyväksy uutta Kumppania. Edellä mainitulle Kohteen kieltäytymiselle tulee kuitenkin kaikissa tapauksissa olla painava syy. Mikäli Kohde ilmoittaa haluavansa kieltää 10.fin tai Kumppanin julkaiseman sisällön, on Kumppanin ja 10.fin viipymättä ryhdyttävä toimiin sen poistamiseksi. 

10.fillä on oikeus käyttää tämän sopimuksen puitteissa tuotettua sisältöä kaikessa tuotannossaan haluamallaan tavalla mm. 10.fin, Kohteiden ja sosiaalisen median kanavissa. 

4. Kumppanuus ja laskutus

Sopimuksen mukainen yhteistyö on luonteeltaan jatkuvaa ja sen tavoitteena on olla tuloksellinen ja pitkäikäinen kumppanuus. Kumppani voi kutsua itseään Kohteen yhteistyökumppaniksi tai sponsoriksi.

Tilaukseen kuuluvat yhteistyöt sponsoroinnin kohteiden kanssa neuvotellaan ja niiden hyödyntämiseksi tarjottavat palvelut pyritään toteuttamaan 30 vuorokauden kuluessa Sopimuksen vahvistumisesta tilauksen mukaiselle sopimuskaudelle ja tilauksen mukaisen budjetin laajuudessa. Sopimuskauden aikana 10.fi tekee Kumppanin pyynnöstä muutoksia veloituksetta kuitenkin niin että niiden toteutunut työmäärä on kuukauden aikana enintään 4 työtuntia.

Mikäli Kumppanin tilaus pitää sisällään 10.fin tuottamia Kumppanin käytettäväksi tuotettavia sisältöjä, tämä tilaus sisältää yhden kommenttikierroksen ja sitä seuraavan lopputuotoksen. Mahdolliset lisäksi tehtävät versiot, esimerkiksi eri kielillä, tai ylimääräiset korjaus- ja kommentointikierrokset sekä Kumppanin myöhemmin erikseen toivomat ja edellä mainitun veloituksettoman työmäärän ylittävät lisätyöt laskutetaan toteutuneiden työtuntien mukaisesti yleisellä 125 euron tuntihinnalla. 10.fi voi käyttää sisällön tai muiden palveluidensa tuottamisessa myös kolmansia osapuolia ja alihankkijoita sekä käyttää tuotantoaan referenssinä, ellei Kumppani sitä erikseen kirjallisesti kiellä. 

Mikäli Kumppanin tilaus pitää sisällään sisältöjä tai kuvaoikeuksia, myönnetään Kumppanille Sopimuksen voimassa ollessa rajoitettu oikeus käyttää tämän yhteistyön puitteissa tuotettua sisältöä Kumppanin omassa ja omistamiensa brändien markkinointiviestinnässä siten, että Kumppani voi julkaista, hallinnoida, muokata ja ylläpitää sisältöjä sopimuksen ehtojen mukaisesti. Kumppani ei voi siirtää edellä tarkoitettua käyttöoikeutta eikä myöntää (ali)lisenssiä käyttöoikeuteen kolmannelle osapuolelle.

Kumppanin ja Kohteen tapaamisiin liittyvät matka- ja majoituskulut eivät sisälly tilaukseen. Kumppanin pyynnöstä toteutetuiden tapaamisten matka- ja majoituskulut laskutetaan Kumppanilta toteutuneiden kulujen perusteella.

10.fi pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta siirtää tai peruuttaa sovittu sisällön julkaisu 10.fin tai sponsoroinnin Kohteen toimesta erityisten syiden niin vaatiessa. 10.fi ilmoittaa tällaisista muutoksista Kumppanille välittömästi sekä pyrkii järjestämään muuttuneen tai peruuntuneen julkaisun tilalle uuden vastaavan.

Mikäli viranomaisten määräämien julkisten maksujen suuruus tai peruste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen takia, 10.fin palveluiden hinnat muuttuvat vastaavasti muutoksen voimaantullessa välittömästi ilman eri ilmoitusta.

Laskuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sekä mahdolliset laskutuskulut ja maksuehto on 14 vuorokautta laskun päiväyksestä.

Mikäli laskua ei makseta eräpäivään mennessä, voi 10.fi katkaista sopimuksen kohteena olevat kumppanuudet toistaiseksi. Kumppanilla ei ole oikeutta hyvitykseen tai korvaukseen siltä ajalta, kun kumppanuus on katkaistuna Kumppanin maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksen vuoksi. Mikäli Kumppani ei 30 vuorokauden  kuluessa eräpäivästä maksa laskuaan, syntyy 10.fille oikeus purkaa sopimus, jonka jälkeen Kumppanuus voidaan purkaa kokonaan. Kumppani on mahdollisesta purkamisesta huolimatta velvollinen maksamaan sopimuksen kohteena olevat erääntyneet maksut.

5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet

Kumpikin osapuoli vastaa omista julkaisuistaan ja että niissä noudatetaan tekijänoikeuksia sekä hyviä markkinointitapoja.

Oikeudet Kumppanin toimittamiin aineistoihin ja sisältöihin säilyvät Kumppanilla. Kumppani vastaa yksin 10.fille antamiensa tietojen oikeellisuudesta, antamansa aineiston käytön luvallisuudesta ja hyväksymänsä sisällön käyttämisen tai julkaisemisen aiheuttamasta vastuusta. 

10.fillä on yksinomainen oikeus päättää siitä, onko sisältöjen käyttö edellä tarkoitetulla tavalla tämän sopimuksen vastaista. 10.fillä ei ole kuitenkaan velvollisuutta valvoa Kumppanin ja sponsoroinnin Kohteen levittämää tai julkaisemaa sisältöä. Mikäli on perusteltu syy olettaa, että sisältö tai sisällön osa on edellä kuvatulla tavalla kiellettyä, 10.fillä on oikeus muttei velvollisuutta poistaa kyseinen sisältö tai sen osa ilman Kumppanin suostumusta.

Kumppani vastaa 10.fin tuottaman sisällön tai Kohteen oikeuksia sisältävän materiaalin julkaisun lopettamisesta ja aineiston tuhoamisesta viipymättä, kaikissa olosuhteissa viimeistään 3 kuukauden kuluessa Sopimuksen päättymisestä.

Immateriaalioikeudet laajassa merkityksessä kattaen tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja muut lailla suojatut immateriaalioikeudet sekä omistusoikeus sisältöihin ja niiden valmistuksessa tai muutoin syntyneisiin muihin materiaaleihin ja versioihin, kuten syntyneeseen kuvausmateriaaliin, valokuviin, videoihin, ääneen, vedoksiin ja muuhun kuvauksissa tuotettuun materiaaliin kuuluvat yksin 10.fille ellei niitä ole edelleen siirretty Kumppanille. 10.fi omistaa myös kaikki oikeudet sisällön kopioihin, käännöksiin, sovituksiin, muutoksiin, uudelleenjärjestelyihin, muokkauksiin tai johdannaisiin, mukaan lukien niiden parannukset tai kehitykset ja kaikenlainen levittäminen. Edellä mainitut oikeudet syntyvät 10.fille välittömästi ja samanaikaisesti kyseisen sisällön tuottamisen yhteydessä.

6. Yleiset urheilun säännöt

Sponsoroinnin Kohteet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevia oman lajinsa kilpailu- ja vedonlyöntiin liittyviä sääntöjä sekä antidopingsäännöstöjä. Näihin liittyvä todistettu rikkomus, velvollisuuksien vastainen menettely tai käyttäytyminen, joka johtaa kilpailukieltoon, antaa  10.fille oikeuden muttei velvollisuutta lopettaa yhteistyö sekä purkaa tämä Sopimus kokonaisuudessaan tai sääntöjä rikkoneen Kohteen osalta.

7. Kilpailukielto ja luottamuksellisuus

Ellei Sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin mainittu, tämä Sopimus ei sisällä kumpaakaan Osapuolta rajoittavaa kilpailukieltoa. Kohteen markkinoinnin osalta, kumpikaan Osapuoli ei kuitenkaan saa solmia yhteistyötä toisen Osapuolen sopiman Kumppanin kilpailijan kanssa ilman toisen Osapuolen antamaa erillistä lupaa. Edellä mainittu ei kuitenkaan miltään osin rajoita 10.fi:n tai sen Kumppanien oikeuksia solmia muita henkilöitä, yrityksiä tai kohteita koskevia yhteistyö-, markkinointi- tai muita sopimuksia vapaasti ilman velvollisuutta informoida Kohdetta tai pyytää Kohteelta erillistä lupaa. 

Osapuolet pitävät kaikki toistensa ja Kumppanien toimintaan liittyvät ja Sopimuksen mukaista yhteistyötä tehtäessä tietoonsa saaneet asiat luottamuksellisina niin sopimusaikana kuin sen päättymisen jälkeen.

8. Peruutusehdot ja vahingot 

Tilaus voidaan peruuttaa tai Kumppanin kirjallisesta pyynnöstä siihen voidaan tehdä muutoksia seitsemän (7) päivän kuluessa tilauksen kirjauspäivästä, jona aikana peruutetusta tilauksesta ei aiheudu Kumppanille kustannuksia. Mikäli Kumppani peruu tilauksen edellä tarkoitetun peruutusajan sisällä, palautetaan maksusuoritukset sillä maksutavalla, jota Kumppani on käyttänyt tilatessaan elleivät 10.fi ja Kumppani sovi muusta palautustavasta. Mikäli palveluiden tuottaminen on kuitenkin Kumppanin pyynnöstä aloitettu ennen edellä mainitun määräajan päättymistä ja Kumppani haluaa siitä huolimatta käyttää peruuttamisoikeuttaan, on Kumppanin maksettava tilauksen täyttämisestä tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena tilauksen kokonaishinnasta. Myöhemmin peruutetut tilaukset eivät vapauta Kumppania maksuvelvoitteesta.

Yhteistyö ei perustu sponsoroinnin Kohteen urheilusuorituksiin.  Kohteen urheilumenestys tai osallistuminen kilpailuihin, otteluihin tai tapahtumiin ei ole korvausten peruste ellei tilauksen erityisehdoissa muuta mainita.  Kumppanin pettymys edellä mainittuihin ei ole hyväksyttävä peruste Sopimuksen peruuttamiselle tai irtisanomiselle lukuun ottamatta mitä on mainittu kohdassa 4. 10.fi ei ole velvollinen vakuuttamaan Kohdetta eikä ole vastuussa Kohteen loukkaantumisesta, tämän aiheuttamista vahingoista tai välillisistä ja epäsuorista vahingoista. 

Siinäkin tapauksessa, että Kumppani käyttää sponsoroinnin Kohteen oikeuksia tai 10.fin tuottamaa sisältöä, 10.fi ei ole vastuussa Kumppanin toteuttamista kampanjoista tai muusta markkinoinnista eikä siitä, että Kumppanin mahdollisesti markkinoinnissaan keräämät käyttäjien henkilötiedot ovat laillisesti kerättyjä ja että Kumppanilla on riittävä laillinen peruste henkilötietojen käsittelemiseksi ja luovuttamiseksi eri käyttötarkoituksissa. 

Kummankin osapuolen vahingonkorvausvastuu on rajattu kaikissa olosuhteissa Kumppanin 12 kuukauden aikana 10.fille maksamien korvausten yhteenlaskettuun määrään.

Mikäli osapuolen sopimusvelvoitteiden täyttäminen estyy, vaikeutuu tai viivästyy tämän vaikutuspiirin ulkopuolisesta seikasta (ylivoimainen este), osapuoli vapautuu sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä ja seuraamuksista niin pitkäksi aikaa kuin olosuhteet edellyttävät. Vapauttamisperusteeksi katsotaan myös viranomaisen tai pankin virhe tai viivästys, laitteisto- ja ohjelmistovika-, tietoliikenteen tai yhteyksien katkeaminen, keskeytys ja häiriö sekä verkkolaskuoperaattorin toimenpide. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on viipymättä ilmoitettava toiselle osapuolelle. 

9. Voimassaolo ja muutokset

Ellei tilausvahvistuksessa toisin mainita, Sopimus alkaa tilausvahvistuksen mukaisissa sopimusjaksoissa ja on voimassa toistaiseksi. Kumpikin Osapuoli voi milloin tahansa irtisanoa Sopimuksen päättymään kuluvan sopimusjakson loppuun toimittamalla kirjallisen irtisanomisilmoituksen toiselle Osapuolelle 30 vuorokautta ennen uuden sopimusjakson alkamista. Kirjalliseksi ilmoitukseksi hyväksytään sähköposti. Sopimuksen päättymisen jälkeen 10.fillä säilyy sopimuksen aikana syntyneet oikeudet tuotettuun sisältöön ja kumpikin Osapuoli vastaa velvollisuuksistaan Kohteita kohtaan 12 kuukauden ajan.

10.fillä on oikeus tarvittaessa muuttaa palveluiden laskutusjaksoittain veloitettavaa hintaa ja maksuperustetta ilmoittamalla muutoksesta Kumppanille sähköpostilla vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muutokset tulevat voimaan muutosilmoitusta seuraavan laskutusjakson alussa.  Kumppanilla on tällöin hinnan muutoksen perusteella oikeus irtisanoa Sopimus kyseisen palvelun tai sponsoroinnin Kohteen osalta päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti. Irtisanominen tulee tällöin voimaan sen laskutusjakson lopussa, jonka aikana irtisanominen on tehty.

10.fi:llä on oikeus siirtää tilaukseen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa osin tai kokonaan kolmallennelle osapuolelle ja korvata nämä Yleiset tilausehdot uusilla ilmoittamalla siitä Kumppanille.

10 Kerättävät tiedot ja evästeet

Kumppani luovuttaa tilausta tehdessään yhteystietonsa, jotka sisältävät mm. yrityksen yhteyshenkilön tai pienyrittäjän nimen, sähköpostiosoitteen, postiosoitteen ja puhelinnumeron sekä yritysasiakkaan y-tunnuksen ja laskutustiedot.

Yritysasiakkaan puolesta toimivalla tulee olla toimivalta sitoutua tekemiinsä verkkotilauksiin. 10.fillä on oikeus olla hyväksymättä tilausta, mikäli kaikkia pyydettyjä asiakastietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai mikäli Kumppani ei muutoin täytä
asetettuja edellytyksiä.

Kumppanin tiedot tallennetaan 10.fin asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään kumppanisuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon, laskutukseen sekä kumppaneille suunnattuun viestintään, markkinointiin ja myyntiin. Kumppani voi tarkastaa itseään koskevat tiedot ottamalla kirjallisesti yhteyttä alla olevaan osoitteeseen. Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti.

10.fi käyttää verkkopalvelussa myös evästeitä, mikä mahdollistaa verkkopalvelussa vierailevien Kumppaneiden seurannan ja helpottaa asioimista. Evästeiden käytön voi kytkeä pois internet-selaimen asetuksista, mutta poiskytkentä voi vaikuttaa verkkotilauksen asianmukaiseen toimintaan. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste nähtävissä 10.fin verkkosivuilla.

11. Sovellettava laki ja yhteystiedot

Tilaukseen ja sen ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet 10.fin kotipaikan käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot näihin ehtoihin liittyviä yhteydenottoja varten ovat seuraavat:

10.fi – 10 Sports Marketing Hub Oy

Helsingin Olympiastadion
Paavo Nurmen tie 1
00250 Helsinki

[email protected]

Ota yhteyttä